Regulamin Certyfikatu i Katalogu dla Firm
Top Firma

§ 1
Informacje ogólne

1. Cel Programu Top Firma
Celem Programu jest promocja przedsiębiorców posiadających wysokie standardy
prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju uczestników
programu Top Firma poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku. Realizacja tych
celów odbywa się poprzez przyznawanie Certyfikatu Top Firma oraz umieszczenie
danych przedsiębiorstwa w katalogu Top Firm.
2. Znaczenie użytych sformułowań w regulaminie:
a) Certyfikat Top Firma nadawany jest przez spółkę Polska Certyfikacja
Przedsiębiorców Sp. z o.o. zwany dalej Certyfikatem – dokument potwierdzający
dobre opinie wśród współpracujących z danym przedsiębiorstwem klientów i kontrahentów.
b) Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność lub osoba prawna,
w tym spółka osobowa lub kapitałowa zarejestrowane na terytorium RP, która złożyła
wniosek o uczestnictwo w Programie lub została wprowadzona do katalogu Top Firma przez Organizatora.
c) Organizator – Polska Certyfikacja Przedsiębiorców Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie przeprowadzająca Certyfikację.
d) Komisja – wyłonione przez Organizatora grono specjalistów upoważnionych
do prowadzenia poszczególnych etapów Certyfikacji.
e) Certyfikacja – opracowany przez Organizatora i składający się z dwóch etapów
proces weryfikujący uczciwość, rzetelność oraz wiarygodność wnioskodawcy wobec swoich klientów i kontrahentów
f) Uczestnictwo – udział w Programie wszystkich Wnioskodawców, którzy przeszli
z wynikiem pozytywnym proces Certyfikacji i otrzymali Certyfikat.
2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania Certyfikatu przez Organizatora
w formie papierowej i elektronicznej oraz zasady umieszczenia przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy w katalogu Firm przez Polską Certyfikację Przedsiębiorców Sp. z o.o.

§2
Warunki uczestnictwa

1. W celu przystąpienia do procesu Certyfikacji Wnioskodawca zobowiązany jest
do wypełnienia wniosku zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://top-
firma.pl/dodaj-firme oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu.
2. Wnioskodawca ubiegający się o przystąpienie do procesu certyfikacji powinien
spełniać następujące warunki:
a) Wnioskodawca musi posiadać aktywnie działającą działalność gospodarczą
b) Wnioskodawca musi posiadać nienaganną opinię wśród kontrahentów i konsumentów.
3. Wnioskodawca po otrzymaniu Certyfikatu ponosi pełną odpowiedzialność za
jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług, oferowanych produktów oraz poziomu obsługi swoich klientów, w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

§3
Okres trwania uczestnictwa

1. Certyfikat nadawany jest na okres jednego roku od dnia zatwierdzenia
Uczestnictwa przez Komisję.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania uczestnictwa
w przypadku nieprzestrzegania warunków uczestnictwa przez Wnioskodawcę, który otrzymał certyfikat.
3. W sytuacji anulowania uczestnictwa Wnioskodawca traci możliwość
wykorzystywania certyfikatu do celów reklamowych, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu.
4. W przypadku upłynięcia terminu ważności i nieprzedłużenia Certyfikatu,
Wnioskodawca zostaje wykreślony z Rejestru Certyfikatów, a informacje o jego
przedsiębiorstwie zostają usunięte z katalogu stron Top Firma.
5. Najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności Certyfikatu, Wnioskodawca
otrzymuje informację o możliwości przedłużenia certyfikatu o kolejny rok.

§4
Opłaty związane z uczestnictwem

1. Złożenie wniosku i proces certyfikacji jest odpłatne i kosztuje Wnioskodawcę 49zł brutto. Kwotę należy uiścić przy po złożeniu wniosku przez system PayU na który zostanie przeniesiony Wnioskodawca po wysłaniu wniosku. Bez względu na wynik certyfikacji kwota 49zł brutto nie podlega zwrotowi.
2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku certyfikacji wysokość opłaty związanej z uczestnictwem wynosi: 99 zł netto + VAT (przy opcji bez wydruku w formie papierowej) lub 149 zł netto + VAT (przy opcji wydruku w formie papierowej). Wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy podany na fakturze proforma w terminie
do 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o zakończonym
z wynikiem pozytywnym procesie certyfikacji. Jednocześnie na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 249
poz. 1661) Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora w formie elektronicznej: faktur i faktur proforma,
duplikatów tych faktur oraz ich korekt.
3. W przypadku anulowania okresu trwania uczestnictwa z winy lub woli
Wnioskodawcy, który otrzymał certyfikat kwota 149 zł netto
+ VAT (przy opcji z wydrukiem w formie papierowej) lub 99 zł netto + VAT (przy opcji bez wydruku w formie papierowej) nie podlega zwrotowi.
4. Opłata za sprawdzenie firmy oraz przedłużenie certyfikacji na kolejny rok wynosi 99 zł netto + VAT (przy opcji z wydrukiem w formie papierowej) oraz 69 zł netto + VAT (przy opcji bez wydruku w formie papierowej). Wpłatę należy
uiścić na rachunek bankowy podany na fakturze proforma w terminie do 7 dni
roboczych od momentu otrzymania informacji o możliwości przedłużenia certyfikacji o kolejny rok.
5. W przypadku anulowania lub skrócenia  przedłużonego o kolejny rok okresu
uczestnictwa z winy lub woli Wnioskodawcy, który otrzymał certyfikat kwota 99 zł netto + VAT (przy opcji z wydrukiem w formie papierowej)
lub 69 zł netto + VAT (przy opcji bez wydruku w formie papierowej) nie podlega zwrotowi.
6. Wnioskodawca może w ciągu 14 dni od otrzymania Certyfikatu złożyć
oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Jeżeli w tym okresie nie
złoży takiego oświadczenia i nie odeśle Certyfikatu Top Firma i innych otrzymanych materiałów
na adres Organizatora przyjmuje się, iż zaakceptował bez zastrzeżeń postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości
określonej w niniejszym paragrafie.

§5
Certyfikacja

1. Organizator przeprowadza weryfikację w dwóch etapach:
Etap 1. Weryfikacja Wnioskodawcy jako podmiotu gospodarczego.
Etap 2. Weryfikacja Wnioskodawcy jako solidnego sprzedawcy lub usługodawcy przy
użyciu autorskiego systemu weryfikacji komputerowej.
2. Komisja Certyfikacyjna weryfikuje wniosek i ocenia możliwość nadania Certyfikatu
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wpłynięcia wniosku.
3. Wnioskodawca, który przejdzie proces certyfikacji z wynikiem pozytywnym zostaje
na wniosek Komisji Certyfikacyjnej wpisany do Katalogu Top Firma i otrzymuje drogą
elektroniczną i pocztową informacje o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji.

4. Wszystkie materiały oraz certyfikaty wnioskodawca otrzyma w terminie do 14 dni od daty uiszczenia płatności za certyfikat.

§6
Certyfikaty

1. Przystępując do programu Certyfikowana Wnioskodawca otrzymuje:
a) zaświadczenie o nadaniu Certyfikatu Top Firma w formie elektronicznej (3 warianty)
b) zaświadczenie o nadaniu Certyfikatu Top Firma w formie papierowej (1 egzemplarz)
c) wizualizację swojego przedsiębiorstwa w katalogu Top Firma

§7
Katalog firm Top Firma

1. Wnioskodawca na potrzeby promocji swojego przedsiębiorstwa może przesłać
jego opis, logo lub zdjęcia, które mogą zostać wykorzystane w katalogu
Organizatora. Wnioskodawca oświadcza, iż przesłane przez niego dane podlegające
prawom własności intelektualnej takie jak opis przedsiębiorstwa, logo oraz zdjęcia są
jego własnością i wyraża on pełną zgodę na ich publikacje w katalogu top-firma.pl.
2. W celu polepszenia jakości wyświetlanych opisów dla wyszukiwarek internetowych
Organizator ma prawo do modyfikacji opisu przesłanego przez Wnioskodawcę.
3. W przypadku błędnego wprowadzenia danych lub wprowadzenia danych przez
osoby trzecie nie związane z Wnioskodawcą, Wnioskodawca lub osoba go
reprezentująca mają prawo żądać skasowania wpisu z katalogu stron Top Firma.
4. Wnioskodawca po zakończeniu z wynikiem pozytywnym procesu certyfikacji
zostaje wprowadzony do katalogu firm Organizatora i przypisany do odpowiedniej branży.
5. W ramach zwiększenia świadomości konsumentów o istnieniu przedsiębiorstw
posiadających wysoką jakość  świadczonych usług i sprzedawanych produktów,
Organizator może dodać zweryfikowanych przez siebie przedsiębiorców do katalogu Top Firm.
6. Organizator umieszcza w katalogu jedynie dane ogólnodostępne w Centralna Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i tylko te dane nie podlegające
ochronie na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.oraz jej nowelizacji z dnia 19 maja 2016,
7. Składając wniosek o certyfikację, Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie
danych teleadresowych tj. miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, firmowego adresu email oraz firmowego numeru telefonu.
8. Organizator po każdorazowym dodaniu danych przedsiębiorstwa do katalogu
dołoży wszelkich starań, aby poinformować o tym przedsiębiorcę za pomocą
dostępnych kanałów komunikacji, jednakże w szczególnych wypadkach zastrzega
sobie prawo do nieinformowania o dodaniu do katalogu.
9. Wnioskodawca dodany do katalogu top-firma.pl ma prawo do rezygnacji
z wizualizacji przedsiębiorstwa w katalogu Top Firm w terminie natychmiastowym.
Prośbę należy przesłać na adres korespondencyjny lub na adres email Organizatora podany na stronie do kontaktu.

§8
Postanowienia końcowe

1. Organizator udziela Wnioskodawcy, który uzyskał certyfikat prawa – na okres
uczestnictwa w programie – do publikacji i reklamowania tejże informacji w środkach
masowego przekazu oraz za pomocą wszelkich innych form reklamowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
Certyfikatu i Katalogu dla Firm Top Firma, jednakże zmiany te zostaną
wprowadzone po uprzednim poinformowaniu Wnioskodawcy.
3. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie i treści niniejszego
Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Niniejszy regulamin jest wiążący i jego akceptacja oznacza zgodę na wszystkie jego postanowienia.